Visum aanvragen voor Suriname

Indien u de Nederlandse nationaliteit bezit dient u een visum aan te vragen voor Suriname. In Nederland en de gehele EU, dient u online een visum aanvraag te doen bij het Consulaat van Suriname.

Vanaf 25 november 2005 is de visumprocedure vereenvoudigd. Het visum moet voortaan via de website van het Consulaat worden aangevraagd, door online een visumaanvraagformulier in te vullen en uit te printen. Dit formulier dient u vervolgens samen met de benodigde documenten in te dienen bij het Consulaat-Genaraal van de Republiek Suriname in Amsterdam. De afwikkeling van de visumaanvraag zal, vergeleken met de oude procedure, betrekkelijk weinig wachttijd in beslag nemen.  U mag op het visum wachten.  Wij streven ernaar de behandelingstijd voor het wachtende publiek zo kort mogelijk te houden. Dit geldt voor visumaanvragers van EU landen.

Benodigdheden aanvraag visum:

– het door u op deze site volledig ingevulde, uitgeprinte en persoonlijk ondertekende aanvraagformulier; let u erop dat u de juiste vertrekdatum en uw persoonsgegevens overeenkomstig de gegevens in uw paspoort, zo ook het juiste paspoortnummer invult.

– een recente kleuren pasfoto (3x4cm); deze plakt (niet vastnieten!) u linksboven op het formulier.

– een geldig origineel paspoort (zonder hoes of andere bekleding); moet op de datum van aankomst in Paramaribo nog minimaal zes (6) maanden geldig zijn en is afhankelijk van het soort visum dat u aanvraagt; voor meer informatie hierover klikt u op Info Algemeen (Vragen over visum).

Let u er ook op dat er tenminste nog 2 blanco pagina’s in uw paspoort zijn voor het plaatsen van de visumsticker en de nodige stempels bij aankomst in Paramaribo en bij de terugreis.

– voor het aanvragen van een zakenvisum dient u ook een kopie van uw inschrijvingsbewijs

van de Kamer van Koophandel en een brief van de zakenpartner in Suriname te overleggen.

Uw aandacht:

Aanvraag van een visum voor minderjarige kinderen.

Bij de aanvraag van een visum voor minderjarige kinderen dient ook de volgende stukken toegevoegd te worden:

– een gezinsuittrekstel (te verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven)

– een toestemmingsverklaring van de ouders/voogd(es) voor de afgifte van het visum

– een kopie van het geldige paspoort van de ouders/voogd(es)

– in geval van voogdijschap, een kopie van het bewijs inzake het wettelijke gezag (voogdijschap) over het kind.

OPGELET:
Bezitters van een paspoort uit de regio Azië, Afrika en Oostblok-landen moeten bij het indienen van een aanvraag voor een visum naar Suriname naast de overige bescheiden ook overleggen:
a. een reisverzekering
b. een gezondheidsverklaring, waarbij wordt aangegeven dat u niet lijdt aan bepaalde aandoeningen en/of besmettelijke ziekten waaronder: HIV-Aids, ziekte van Hansen (Lepra), Venerische ziekten, Tuberculose, Hepatitus-B en/of andere in uw regio voorkomende besmettelijke ziekten.

Machtiging tot Kort Verblijf (MKK)

Als gevolg van een wijziging in het vreemdelingenbeleid van de Republiek Suriname dienen ingaande 1 oktober 2008, visumplichtige vreemdelingen die langer dan 3 maanden in Suriname wensen te verblijven, nog vόόr het afreizen naar Suriname, in het bezit te zijn van een Machtiging tot Kort Verblijf (MKV).

Voor visumplichtige vreemdelingen van Surinaamse origine (personen geboren in Suriname of personen waarvan één of beide ouders in Suriname is of zijn geboren) blijft het huidige beleid ongewijzigd, hetgeen betekent dat deze personen, die met toeristen- of zakenvisum naar Suriname zijn afgereisd, de mogelijkheid blijven behouden om tijdens hun verblijf in Suriname een verblijfsvergunning aan te vragen.

Voor niet-visumplichtige vreemdelingen geldt dat zij een verblijfsvergunning in Suriname kunnen aanvragen, of dit kunnen voldoen via een van de Ambassades of Consulaten van de Republiek Suriname.

De aandacht wordt erop gevestigd dat naast de verkrijging van de MKV, ook het inreisvisum voor Suriname oftewel een KV-visum dient te worden aangevraagd door visumplichtige vreemdelingen. Het KV-visum kan slechts na goedkeuring van de MKV-aanvraag worden aangevraagd.

Voor meer informatie inzake een visum aanvraag zie:  www.consulaatsuriname.nl
Posted in